Bitlis Organize Sanayi Bölgesi | BSOB

Menu BAŞKAN

Survey ANKET

Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Sonuçlar
Bitlis İl Özel İdaresi Taşınmazların Kiraya Verilmesi İhale İlanı

İdaremizin Bitlis İli Merkez İlçesi Beş Minare Mahallesi 830 Ada 2 ve 3 Parsellerde Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen her biri 3.876,36 m² olan B ve C Blok Tekstil Kent Atölyelerine ait aşağıda yıllık kira bedeli, ihale tarih ve saati belirtilen blokların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 /c maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.İLAN
BİTLİS İLİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
 
1 - İdaremizin Bitlis İli Merkez İlçesi Beş Minare Mahallesi 830 Ada 2 ve 3 Parsellerde Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen her biri 3.876,36 m² olan B ve C Blok Tekstil Kent Atölyelerine ait aşağıda yıllık kira bedeli, ihale tarih ve saati belirtilen blokların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 /c maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
2 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir.
3 - İhale,  07/01/2021 Perşembe günü saat  11 : 00 ‘ de İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.
4 - İhaleye esas yıllık muhammen kira bedeli 60.000,00-TL’ dir. Açık arttırma bu bedel üzerinden yapılacaktır.
5 - Geçici teminat, taşınmazın tahmin edilen 1 yıllık kira  bedeli KDV hariç 60.000,00-TL ve geçici teminat miktarı bu bedelin % 30’ u olan 18.000,00-TL-dir.
 
 
S.NO ADI KDV HARİÇ 1 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ   GEÇİCİ TEMİNAT    İHALE TARİH VE SAATİ
1 B BLOK 60.000,00-TL   18.000,00-TL  07/01/2021 / 11:00
2 C BLOK 60.000,00-TL 18.000,00-TL 07/01/2021 / 11:30
 
6 - Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde, İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Bitlis Şubesi nezdindeki 13796394-5023 hesap nolu, TR770001000093137963945023 İBAN  nolu hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

7 - İhaleye girebilmek için ;
a - Geçici teminat, (ortak girişimlerde biri veya ortaklaşa sağlanabilir)
b - Adres beyanı, (ortak girişimlerde pilot ortağın adresi esas alınır.)
c - İmza sirküsü, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
d - İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
e - Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,
f - Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve  Yetki Belgesi, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
g - Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi,
h - En az 250 kişi çalıştıracağına dair Taahhütname, 
i - Son yıl cirosunun en az 30.000.000,00-TL veya son üç yıl ortalamasının en az 25.000.000,00-TL olduğuna dair SMMM veya YMM onaylı belge, (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır.)
j - Yasaklı olmadığına dair beyanname, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
k - 01.01.2020 – 31.12.2020 Tarihleri arasında SGK dan onaylı en az 250 işçi çalıştırdığına dair işçi bildirgesi ile belgelendirilen belge, (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır.)
l - Tekstil Kentte yapılacak toplam en az bir milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırımı gösteren tablo ve yatırım kalemlerine ilişkin proforma faturaları, (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır.)
m - Şartnamede aranan yeterlilik şartlarının sağlanması gerekmektedir. 
n - Posta, e posta, telgraf, faksla v.b. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
o - Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
p - İhale tarihi itibarıyla Vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınmış onaylı belge, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
q - İhale tarihi itibarıyla SGK borcu olmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden onaylı belge, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
r - İhale konusu işe ait “Tekstil Ürünleri Üretimi” yaptığına ve gerekli yeterliliğe sahip olduğunu gösterir belge, (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır.)

8 - Ortak girişimi temsil eden ortak belgeler tüm ortaklarca imzalanacaktır. 
9 - İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saatte belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.
10 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
22.12.2020