Bitlis Organize Sanayi Bölgesi | BSOB

Menu BAŞKAN

Survey ANKET

Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Sonuçlar
BOSB Hizmet Binası Altındaki Taşınmazların Kira İhalesi

BİTLİS İLİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İdaremizin Bitlis İli Merkez İlçesi Beş Minare Mahallesi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası altındaki 3 adet  dükkanın aşağıda yıllık kira bedeli, ihale tarih ve saati belirtilen Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
1- İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
2- İhaleye katılmak isteyenlerden 1000,00 TL Şartname Bedeli talep edilecektir.
3- İhale,  07/04/2021 Çarşamba günü İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda  Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet üyelerince yapılacaktır.
4- Geçici teminat ve Muhammen Bedel İhale Tarih ve Saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
  
S.NO ADI KDV HARİÇ 1 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH VE SAATİ
1 1.Dükkan 2652,00-TL 795,00-TL 07/04/2021 / 10:00
2 2.Dükkan 2652,00-TL 795,00-TL 07/04/2021 / 10:30
3 3.Dükkan 6936.00 -TL 2080,00 -TL 07/04/2021 / 11:00
 
5- Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde, İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Bitlis Şubesi nezdindeki 93 636 25882 5002 hesap nolu, TR59 0001 0000 93 636 25882 5002  İBAN  nolu hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.
6- İhaleye girebilmek için ;
 1. Geçici teminat, (ortak girişimlerde biri veya ortaklaşa sağlanabilir)
 2. Adres beyanı, (ortak girişimlerde pilot ortağın adresi esas alınır.)
 3. İmza sirküsü, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 4. İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 5. Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,
 6. Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetki Belgesi, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 7. Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi,
 8. Yasaklı olmadığına dair beyanname, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 9. Şartnamede aranan yeterlilik şartlarının sağlanması gerekmektedir.
 10. Posta, e posta, telgraf, faksla v.b. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 11. Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 12. İhale tarihi itibarıyla Vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınmış onaylı belge, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 13. İhale tarihi itibarıyla SGK borcu olmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden onaylı belge, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
7- Ortak girişimi temsil eden ortak belgeler tüm ortaklarca imzalanacaktır.
8- İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saatte belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.
9- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.

18.03.2021